Dünden Bugüne Avrupa Birliği (Derleyen: Beril Dedeoğlu)

<![CDATA[

YENİ TEHDİTLER” KARŞISINDA AVRUPA
Philippe MARCHESIN
Çev. Beril Dedeoğlu
GİRİŞ
Devlet sınırlarını aşan ve uluslaraşkın (transnasyonal) ilişkilerin yoğunlaşmasına bağlı olarak gelişen “yeni tehditler” ortaya çıkmıştır.
Güvenliğin Yeni Tanımı
Askeri, siyasal, ekonomik, çevresel ve toplumsal güvenlik alanlarıdır.
Kişileri kaplayacak olan korkular güvensizliğe, kabalığa, öteki anlayışına, göçe, akınlara, kültürel değerlerin ve yaşam biçimlerinin kaybına bağlı olacaktır.
“Gelişmiş ülkelerde, AİDS, uyuşturucu, terörizm, tutuculuk, işsizlik, suç artışı, ahlak çöküntüsü, fakirlik ve dışlanma olgularının artışı ile eşitsiz bir dünya toplumu ortaya çıkan mali ve ekonomik düzensizlik, varoş sorunları, göçmen ve mülteci sorunları gibi konuların bütünsel olarak bir potansiyel dış askeri tehditten çok daha tahrip edici olduğu yolunda yaygın bir görüş bulunmaktadır.”
Başlıca “Yeni Tehditler”
Yeni Tehditler
Terörizm
“terörizmin tanımının yapılması olanaksız”
terörizmin 6 ön koşulu bulunmaktadır. 1- şiddet, 2- siyasi eylem, 3- korku yaratması 4- tehdit olması, 5- psikolojik etki ve tepki yaratması 6- kurbanlar ile hedefleri birbirinden farklılaştırmasıdır.
Terörizm Batı menşeli, olsa bile Güney’den yayılmıştır.
Terörizmin geleceği İslam ve organize suçlar.
Organize Suç
İnterpol’a göre organize suç, “ulusal sınırlara ilişkin endişeler taşımadan yaşamdan kazanç elde etme amacı taşıyan kişilerin oluşturdukları ortaklığın ya da grubun sürekli yasal olmayan faaliyetler sürdürmeleridir. IMF kaynaklarına göre yasa dışı rakam dünya GSMH’nın %2’sine karşılık gelmektedir.
Uyuşturucu Trafiği
Afganistan, İran ve Pakistan (Altın Kavşak) Brimanya, Laos ve Tayland (Altın üçgen)
Göç Dalgaları
İlk üç örnek, istikrarsızlık yaratan fiili durumları ifade eden bir kategori içinde yer alırlar. Bunlar, günün koşullarına bağlı olarak gelişen, şiddet ve rasyonel kararlar gerektiren faaliyetlerdir. Oysa, dördüncü örnek olan göç, denetimsiz ve kendiliğinden gelişen toplumsal ve ekonomik bir olgudur.
“Avrupa’yı esas korkutan, kitleler halinde gelip Avrupa’ya yerleşmek isteyen göçmenlerdir.
Yeni Tehditler”in Avrupa Birliği Tarafından Ele Alınış Biçimi
Maastricht’ten Amsterdam’a Avrupa’nın Güvenliği
1 Temmuz 1999 hemen her alanda faaliyet göstermesi Europol’ü bir tür Avrupa düzeyinde örgütlenmiş FBI durumuna getirmektedir.
Sovyetler gibi bir düşmanın yitirilmesi, bilimsel alanda yeni arayışlara ve aynı zamanda bu kişilerin sosyal konumlarını yeniden güçlendirecek ve meşruiyetlerini yeniden sağlayacak yeni tehditlerin keşfine yol açmıştır.
Tampere Zirvesi’nden İtibaren Avrupa Güvenlik ve Adalet Düzenlemelerinde Alınan Yol
“Avrupa’daki mali cennet, ki bu adaletin yüzkarasıdır…” “yeterli siyasal irade bulunmaması”na
11. Krono-politik; özellikle iletişim ve ulaşım alanlarındaki teknolojik gelişme bağlamında ele alınan küreselleşme olgusunun etkisi ile klasik jeopolitik kavramının yerini alan bir kavramdır.
TERÖRİZM ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALAR:
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
Beril DEDEOĞLU
GİRİŞ
İsrail’in 1948’de, Hindistan’ın 1980’lerde anti-terör yasaları çıkarmış olmaları gibi, ulusal ve uluslararası düzeylerde başlatılmış olan bir dizi terörle mücadele girişimi ile…
Bir devletin kabul ettiği terör örgütünün bir diğeri tarafından tanınmaması, devletler arasında anlaşmazlıklara yol açmakta, birinin düşman kabul ettiğini diğeri etmeyerek bunu bir dış politika aracı olarak kullanabilmektedir.
Teröre İlişkin Kavramlar ve Uluslararası Düzenlemeler
Küreselleşme/yerelleşme, yani yerel olanın birincisine karşı çıkışı biçiminde kendisini göstermektedir. Yerel olsa bile küresel davranmaktadır ve bu haliyle de karşısındakilerin uzlaşmasını zorunlu hale getirmektedir.
Uluslararası Sözleşmeler – Bölgesel Düzenlemeler
İlk belge, 1937 tarihli Cenevre Sözleşmesi –Terörizmle Mücadele ve Terörizmin Önlenmesine Dair Sözleşme-dir. Sözleşme terörü “Doğrudan bir devleti hedef alan ve dehşet ortamı yaratmayı amaçlayarak özel kişiler grup ya da halkın bütününe yönelik olarak, tasarlanmış veya hesaplanmış her türlü cezai eylem olarak tanımlanmıştır. Sözleşme hiç uygulamaya konamamıştır.

<

div align=”justify” style=”margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.29cm;”>Birleşmiş Milletler çerçevesinde ise terör eylemi “savaş suçlularının barış zamanına karşılık geleni”. BM Genel Kurulu’nun 1999 yılındaki kararına göre terör, “özel kişilere, grup ya da halkın bütününe siyasi, felsefi, ideolojik, etnik, dini ya da başka sebeplerle her t]
]>

Comments

facebook'ta yorum yazın

fikrin nedir?