Siyaset Bilimine Giriş – Ali Öztekin

<![CDATA[

IV. SİYASET BİLİMİNDE KULLANILAN YAKLAŞIMLAR
  1- Hukuksal Yaklaşım
Hukuksal yaklaşım çeşitli siyasal rejimleri incelemeye tabi tutarak sınıflamalar yapma yoluna gitmiştir.
  2- Davranışçı İstatistik Yaklaşımlar
Davranışçı yaklaşımın temel aracı istatistiklerdir.
Davranışçı yaklaşımın eleştirisi daha çok yaklaşımın konuları sınırlandırmasıyla ilişkilidir.
Davranışçı yaklaşım ölçmekte, fakat derinlemesine bir açıklama gerektirmektedir.
Davranışçı çizginin topladığı bilgilerin bir bütün teşkil edememesi konusundadır.
  3- İşlevsel Yaklaşım
  İŞLEVSEL KAVRAM
İşlev kavramı, matematikte öğeler arasında karşılıklı ilişkileri açıklamak için kullanılır.
İşlevsel analiz sosyal bilimler bünyesinde çok yaygındır.
Sosyoloji, etnoloji, antropoloji ve siyaset bilimindeki işlevsel akımlar işlev terimini biyolojik anlamda kullanırlar. Gerçek işlevselcilik biyolojik kökenli olup organik modelden kaynaklanır.
   İŞLEVSELCİLİK
Klasik işlevselciliğin kurucularından Spencer ve Durkheim olduğundan kaynağında organcılık vardır.
İşlevsel yaklaşımın gelişmesine en büyük katkıyı yapan ve gerçek kurucusu İngiliz antropolog B.Malinowski.
“”Disfonksiyon” kavramı: Merton’a göre işlev bir sistemin düzenine katkıda bulunan gözlenebilir sonuçtur. Oysa her gözlemlenebilir sonuç mutlaka sistemin düzenine katkıda bulunmaz, aksine düzenini bozabilir, engelleyebilir. Bunlara “disfonksiyon” denilir.
Açık ve Gizli İşlevler:
Gizili işlevler irade dışı nesnel sonuçlardır.
  İŞLEVSEL YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ
İşlevselcilik tutucu bir yaklaşımdır. Alışmış olduğumuz kurumları işlevleri yerine getiren gerekli kurumlarmış gibi göstermekle varolan düzeni savunmakta ve akılcılığı vurgulamaktadır.
Belirli bir topluma özgü işlemleri model alarak, sözkonusu yapı ve işlevleri başka toplumlarda arama eğilimi etnosantrizme yol açmaktadır.
Merton’a göre işlevler tutucudur. Çünkü sadece toplum düzeninin sürdürülmesine katkıda bulunurlar; buna karşılık disfonksiyonlar devrimcidir.
  4- Yapısal Yaklaşım
Siyasetin yapısalcı denebilecek ilk incelemesinin, devleti bir yapı, bir bütün olarak ele alan Montesquieu yapmıştır.
İki farklı yapı kavramı oluşturan: organcı yapısallık, dilbilimci yapısallık
  ORGANCI YAPISALCILIK
Sosyal organizma kavramı, Spencer’in toplumların örgütlenişi ve evrimin canlı organizmalarınkine benzediği anlayışından kaynaklanmaktadır.
  DİLBİLİMCİ YAPISALCILIK
Fransız antropologu Claude Levi-Strauss, dilbiliminden yararlanarak geliştirdiği yöntemle yapısalcı antropolojinin günümüzde en önemli temsilcisi olmuştur.
  5- Sistem Yaklaşımı
Bir sistemin belirleyicisi özellikleri: Aralarında karşılıklı bağımlılık ilişkileri bulunan öğelerden oluşmuştur.
Sistem analizinin amacı bir genel model çerçevesi içinde siyasal olguların tümünü bir süreç biçiminde inceleyebilmektir.
İki temel özelliği; birincisi sosyal gerçekliğin sistem özelliklerine sahip olduğu önermesinden yola çıkara

k; ikincisi ise sistemi oluşturduğu varsayılan sosyal olguları açıklamak için kavramsal ve kuramsal modeller kurmaktır.

AYRIM II
İKTİDAR KAVRAMI ve DEMOKRASİSİ
İKTİDAR KAVRAMI VE BATI DEMOKRASİSİ
I. İKTİDAR KAVRAMI
İktidar, toplum yaşamının temel öğesini oluşturmaktadır.
Toplumdaki sınıflar arasında, siyasi kontrolü ele geçirmek ve devam ettirmek için yapılan mücadelelerin şiddet ve yaygınlık derecesi, iktidar kavramının siyaset biliminin temelini oluşturması bakımından olumlu rol oynar.
İktidar, <> mahiyetinde olup, şiddet veya zorlamayı gerektirmektedir.
Kelimenin sosyal anlamında iktidar, başkalarına istediğimizi yapmalarını yaptırma yeteneğidir.
İktidar= güç+yasadır.
Zor kullanma yanında <> ve <>nin de iktidarın esas unsurlarından olduğunu çıkarabiliriz.
İktidarın örgütü, toplumu karışık ve düzensiz bir durumdan, düzenli bir yaşama geçirir.
<>
<>
<>
Demokrasinin esası olan <<özgürlüğün>>
Demokratik ideal iki biçimde görülmektedir: <> demokrasiler, <> demokrasiler. Klasik demokrasilerin, diğer bir deyimle batı demokrasisinin kudreti, farklı ideolojiye sahip siyasal partilerin varolmasında ve serbest, samimi seçimlerde bulunmaktadır.
Batı demokrasisi, <>.
Marksist demokrasilerde, halkçı demokrasilerde, tek bir ideoloji ve plebisite benzer seçimler söz konusudur.
Totaliter vasıflarından.
Batı demokrasisinde siyasi iktidar ve iktisadi iktidar ayrı birer kuvvet olarak kendilerini göstermektedir.
Anonim şirket biçiminin, sermaye sahipler ile sevk ve idarecileri birbirinden ayırmak bakımından büyük yardımı olmuştur.
Batı demokrasisinde sanayi büro-teknokratik iktidarın, siyasal ve iktisadi iktidar karşısında, fiili güç olarak görmek olasıdır. Burjuvazinin içinde zamanın aristokrasisi olarak kabul edilen gurup, hangisidir? Teknisyenlerin gurubudur.
II. BATI DEMOKRASİSİNDE SİYASİ İKTİDAR
Demokrasinin zorunlu koşulları:
  Anayasaya uygun alması
  Siyasi onunun koşullarına uyabilmesi
  Özgürlüklerine saygı
  Siyasal iktidarın kurumsallaşmış
  1- Siyasi İktidarın Anlamı
Hükmetme, (ikna, çıkar ve zorlama) daima mevcuttur.
  2- Siyasi iktidarın Çeşitleri Ve Fonksiyonları

<

div class=”MsoNormal” style=”text-align: justify; text-indent: 36pt;”>  SİYASİ İKTİDARIN ]
]>

Comments

facebook'ta yorum yazın

fikrin nedir?