Batı’da Devrimler ve Devrimci Gelenekler (2)

<![CDATA[ 6. Fransız Devrimi 1989-99 Fransız Devrimi’nin izi geçmişe doğru on sekizinci yüzyıl Aydınlanması’na ileri doğruysa Rus ve Çin devrimlerine değin sürebilir. Radikal-liberal burjuvazinin Devrimi Aydınlanma ve Devrim On dokuzuncu yüzyıl liberalizmi dört temel özgürlük etrafında dönecekti: Siyasal ve dinsel haklara ilişkin özgürlükler, mülkiyet hakları ve serbest ticaret hakkı. On sekizinci yüzyıl Aydınlanması’nın ana gövdesi Voltaire’in rasyonalizmi ise, yüreği de sıklıkla Rousseau’nun irrasyonelliği ve romantikliğiydi. Tüm yerel yönetim mekanizması, yüzlerce yıldır, sürekli olarak devlet gemisinin ilerlemekten ziyade, su üstünde tutmaya hizmet eden yıkıcı bir politika olan resmi görevlerin satışı nedeniyle Taht tarafından ipotek altına alınmıştır. Zenginlerin, devasa stoklarındansa yolsuların çerçöpünü sömürmekte daha başarılı olan Bourbon Devletinin çağdaş işleyişi… Reform ve anayasal monarşı 4 Ağustos feodalizmin yıkılması 24 Ağustos İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi meclis Katolik Kilisesi’ni ulusallaştırmaya karar verdi. Enflasyonun Rousseau’ya değil, Jakoben Terörü’ne yol açtığı bile ileri sürüldü. Kurucu Meclis, birleşik bir ulus yaratmak yerine,bölücü dinsel, ekonomik ve politik …

BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991)

BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991) 1. Giriş Devrime ilişkin yaklaşımlar Devrimler ve ilerleme fikri <p style=”text-indent: 1.27cm; margin-bottom: 0cm;font-family:times new roman;” align=”justify”><span style=”font-size:85%;”>Marksistler, elbette, John Locke’un sadece özgürlük ve mülkiyet savunusunun eş anlamlı olduğu görüşünü değil, mülkiyetinin korunmasının yönetimin asli işlevinin olması gerektiği görüşünü de asla kabul etmelidirler. Devrimci süreç Devlet, iktidarının geri dönülmez biçimde kaybedildiği bir devrimci anı. Fransız Devrimi: Bir model ve bir dönüm noktası 22 Eylül 1792’de, Cumhuriyet’in açılışında, haftanın göne bölündüğü ve Yıl 1’e tarihlenen yeni, daha “ulusal” bir takvimin başlatılmasıydı. Devrimci ideoloji Aydınlanma’dan önce , değişim, genellikle kötü bir şey, tanrı vergisi doğal düzenin değiştirilmesi olarak düşünülürdü. 2. Flemenk Ayaklanması 1566-81 Ulusal Bir devrim mi? Dinsel etmen Orange’nin amacı, açıkça, önemli ölçüde dinsel hoşgörü üzerine kurulacak bir dinsel barışı tesis etmekti. 3. 1649 İngiliz Devrimi Monarşinin ve Lordlar Kamarası’nın resmi olarak ortadan kaldırılması, 17 ve 19 Mart Yasaları’na kadar tamamlanmamıştı. Devrimin nedenleri Marksist gelenek …

BATI’DA DEVRİMLER VE DEVRİMCİ GELENEKLER (1560-1991) David Parker

1. Giriş Devrime ilişkin yaklaşımlar Devrimler ve ilerleme fikri Marksistler, elbette, John Locke’un sadece özgürlük ve mülkiyet savunusunun eş anlamlı olduğu görüşünü değil, mülkiyetinin korunmasının yönetimin asli işlevinin olması gerektiği görüşünü de asla kabul etmelidirler. Devrimci süreç Devlet, iktidarının geri dönülmez biçimde kaybedildiği bir devrimci anı. Fransız Devrimi: Bir model ve bir dönüm noktası 22 Eylül 1792’de, Cumhuriyet’in açılışında, haftanın göne bölündüğü ve Yıl 1’e tarihlenen yeni, daha “ulusal” bir takvimin başlatılmasıydı. Devrimci ideoloji Aydınlanma’dan önce , değişim, genellikle kötü bir şey, tanrı vergisi doğal düzenin değiştirilmesi olarak düşünülürdü. 2. Flemenk Ayaklanması 1566-81 Ulusal Bir devrim mi? Dinsel etmen Orange’nin amacı, açıkça, önemli ölçüde dinsel hoşgörü üzerine kurulacak bir dinsel barışı tesis etmekti. 3. 1649 İngiliz Devrimi Monarşinin ve Lordlar Kamarası’nın resmi olarak ortadan kaldırılması, 17 ve 19 Mart Yasaları’na kadar tamamlanmamıştı. Devrimin nedenleri Marksist gelenek açısından, İngiliz Devrimi bir bakıma, modern kapitalist sistemin feodal toplumsal yapının yerini alması cihetiyle …

Türkiye ve Radikal Demokrasi (E. Fuat Keyman)

GLOBALLEŞME ve RADİKAL DEMOKRASİ Genç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim Küçülen ve Parçalanan Dünyada Siyaseti Anlamak “Postmodernite kavramının 1980’li yılların anahtar kavramı, globalleşme kavramı da bizi üçüncü milenyuma taşıtan 1990’lı yılların anahtar kavramı olabilir.” Fukuyama’nın “tarihin sonu”, Hungtinton’un “medeniyetler savaşı”, Lyotard’ın “postmodern durum”, Beck’in “risk toplumu”, Lash ve Urrr’nin “örgütlü kapitalizmin sonu” Globalleşmenin ulus-devletin modernite içindeki ayrıcalıklı konumunu ciddi bir krize sokulması ve bir ulus-devletin egemenliğini sınırlamaya parçalamaya başlaması. Modern toplumun kurucu öğesinin ulus-devlet olduğunu varsayımı… Globalleşme küçülen bir dünyayı yaratırken aynı zamanda parçalanan bir dünyayıda yaratıyor. Fukuyama’nın liberal demokrasisinin ve Pazar mekanizmasının evrenselleşmesini tanımlayan “tarihin sonu”… Anthony Giddens’ın (1992) “yaşamın her alanında ontolojik bir güvensizlik (ontological issecurity) duygusunu ortaya çıkarırken”… Globalleşme: Yeni yaklaşımlar Tarihin Sonu Tezi: Soğu Savaşın bitiminden çok daha ciddi ve radikal: esas sonuç, kapitalizmin sistemik alternatifi olan sosyalizmin, liberalizmin alternatifi olan markizmin ve liberal demokratik sistemin alternatifi olan sosyalist sistemin modernite içinde ortadan kalkması. Batı …

GLOBAL BİR BAKIŞLA POLİTİK SOSYOLOJİ

GLOBAL BİR BAKIŞLA POLİTİK SOSYOLOJİ Ali Yaşar SARIBAY GİRİŞ Neden Global Bakışla Politik Sosyoloji? Sosyolojinin bu güne kadar ulus-devlet ve bir toplum merkezli çözümlemeleri, esasen Bıta-dışı toplumlara empoze edilen bir düşünme ve çözümleme tarzıdır. Bu düşünme tarzı son tahlilde, Doğu’nun durağan, irrasyonel ve geri olduğunu, kendini düzeltmenin yolu olarak değişirken, rasyonel ve ileri Batı’ya ayak uydurması iddiasını içerir ve formüle eder. TEORİK ÇERÇEVE Toplum Teorisi ve Politik Sosyoloji Politik Sosyoloji’nin devlet-toplum ilişkisini. S (Toplum) à P (Politika) (S à P), (P à P), (P à S) (S à P à S) Sosyolojik Paradigma Subjetkitivite: Paradigmanın dünyaya bakma tarzını, buna dayanarak ne tür bir bilimsel incelemenin yapılacağını ve hangi tür tercihin kabul edileceğini bilmeyi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Epistemolojik Arkaplan: Sembolik Toplum Kavramlaştırılması Doğal Toplum, Sembolik toplum Sembolik Toplum ve Politika Kontrol iktidar ve otorite kavramlarıyla yakından bağlantılıdır. İktidar bir aktörün eylemi ile diğerinin rızası olmaksızın, onu kendi iradesine rağmen yönlendirmesidir. Otorite …

Back to Top